News

חברת ביונד אייר מציגה נתונים חדשים בפוסטר אלקטרוני שיפורסם בכנס האמריקאי על סרטן ריאות 2020 (NACLC 2020)

27
Aug
2020

ביונד אייר, חברת מכשור
רפואי וביופארמצבטיקה בשלב-קליני אשר מתמקדת בפיתוח חנקן חד חמצני נשאף, לטיפול בחולים עם
מחלות נשימתיות הכוללות זיהומים ריאתיים חמורים ויתר לחץ דם ריאתי, ושימוש בחנקן חד חמצני גזי
לטיפול בגידולים מוצקי ם, הכריזה היום על כך , שפוסטר אלקטרוני שהגישה לאיגוד הבינלאומי לחקר סרטן
הריאו ת (IASLC) , התקבל ויוצג בכנס האמריקאי הקרוב על סרטן ריאות שיערך מה- 16 עד ה – 17
באוקטובר, 2020

הפוסטר האלקטרוני שיוצג בכנס NACLC 2020 :

כותרת : סוג חדש של חיסון נגד סרטן באמצעות הזרקה יחידה של חנקן חד חמצנ י מראה תוצאות מבטיחות
במודל של סרטן ריאות בעכברי ם
כותבת ראשית : ד”ר הילה קונפינו
תאריך: 16-17 באוקטובר, 2020

אודו ת חבר ת ביונ ד איי ר
ביונד אייר הינה חברת מכשור רפוא י וביופאמצטביקה בשלב הקליני המפתחת מחולל ומערכת הובל ה
מהפכני של חנקן חד חמצנ י ,LungFit™ ,אש ר עושה שימוש בחנקן חד חמצני אש ר מיוצר מאויר חד ר ע ל
מנת להעביר כמויות מדויקו ת של חנקן חד חמצני א ל הריאות של מטופלים מונשמים ולא מונשמים לטיפו ל
פוטנציאלי במגוון מחלות ריאתיות. מערכת ה LungFit™ יכולה לייצר חנקן ח ד חמצני עד ריכו ז של כ- 400
חלקיקים למיליון , למת ן רצי ף או לזמ ן מוגדר, ובעל ת יכולת לייצר מינונים משתני ם לפ י דרישה או לשמו ר ע ל
מינון קבוע . החבר ה מיישמת כעת א ת מומחיותה התרפויטית בפיתוח טיפולי ם עבור יתר לחץ דם ריאת י
במספר מצבים, בנוסף לטיפול בזיהומי ם במערכת הנשימה אש ר אין להם טיפו ל הול ם כיום. ביונד איי ר
מקדמת כעת מערכת ה LungFit™ המהפכנית במחקרי ם קליניים לטיפול במחלות ריאה זיהומיות כמו ה – ,2-CoV-SARS ברונכיוליטיס ומיקובקטרי ה שאינה שחפת (NTM). בנוסף , ביונ ד איי ר עוש ה שימו ש
בריכוזים גבוהים מאד של חנקן חד חמצנ י ע ם מערכת הובלה חדשנית, נפרדת ממערכ ת
ה LungFit™ ע ל מנת לטפ ל בגידולים מוצקים , כחלק מהמחקר הפר ה קלינ י של החברה

אודו ת חנקן ח ד חמצני

חנקן ח ד חמצני הו א מולקול ה המיוצרת בגו ף באופ ן טבעי, אש ר הוכח כ י יש לה תפקיד משמעותי בטוו ח
רח ב ש ל פונקציו ת ביולוגיות . בדרכ י הנשימה , רקמ ת המטרה ש ל חנק ן ח ד חמצנ י הי א השרירי ם החלקי ם
של כל י הדם אש ר מקיפי ם את העורקים הקטנים בריאות . כיום, חנקן חד חמצני חיצונ י הניתן בשאיפ ה
משמ ש במבוגרי ם ע ם תסמונת מצוק ה נשימתית , לאח ר ניתוחי ם לבביי ם ובפעוטו ת ע ם יתר לח ץ ד ם ריאת י
לטיפול במחסור חמצן בדם. בנוסף , מאמינים כ י חנקן ח ד חמצני משמ ש תפקי ד מרכז י במערכת החיסו ן
המולד ת וניסויי ם מעבדתיי ם מציעי ם כ י חנק ן חד חמצנ י מכיל תכונו ת אנט י מיקרוביאליו ת ל א ר ק כנג ד
חיידקי ם נפוצים , הכוללי ם חיידקים גרם חיובי ם וגרם שליליים , אבל בנוס ף כנגד פתוגני ם מגוונים כדוגמ ת
מיקובקטריה , וירוסים, פטריות, עובשי ם ופרזיטי ם ובע ל יכולת להכחי ד זנים בעל י עמידות ר ב תרופתי ת .

אודו ת גידולי ם מוצקים

סרט ן הינ ו הגורם השני בשכיחות ו למוו ת ברחב י העול ם כאש ר גרורו ת סרטניו ת אחראיות לכ- 90%
מהתמותות הנגרמו ת מסרטן . הטיפולים הנפוצים כעת בסרטן כוללים כימותרפיה, אימונותרפיה, טיפול י
קרינה ו/או ניתוח. דווח כי חנקן חד חמצני בריכוז גבוה הראה תכונות נוגדו ת סרטן ושימש כמשפר יעילו ת
כימותרפיה ומשפר יעילות טיפולי קרינה. בהתבסס על הממצאים הקיימים, ביונד אייר מפתחת פרוטוקול י
טיפו ל בשימו ש בריכוזים גבוהים מאד ש ל חנקן חד חמצנ י להסרה של גידולים ראשוניים וטיפו ל בגרורות .

Share this Page: